skip to Main Content

Een stukje geschiedenis

De Stichting Faunabeheer Flevoland, kortweg S.F.F., heeft een vrij lange ontstaansgeschiedenis. De eerste aanzet tot een W.B.E. dateert van 1981. Aanleiding waren de eerste berichten dat de Rijksjachtopzichters, in wat nu de provincie Flevoland is, geprivatiseerd moesten worden. Daarmee zou zowel het jachttoezicht als het wildbeheer veranderen, maar niemand wist nog op welke wijze aan de privatisering gestalte zou worden gegeven. Op zeker moment is er een werkgroep in het leven geroepen met de opdracht voorstellen uit te werken die tot de privatisering zouden kunnen leiden op een voor betrokken partijen bevredigende manier.

De samenstelling van de werkgroep was breed gekozen. Vertegenwoordigers van de Directie der Domeinen, de Rentambten, het Staatsbosbeheer, het Ministerie van Landbouw, de Landbouworganisaties, het Landbouwschap en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging maakten er deel van uit. Reeds tijdens de werkgroepbesprekingen werd duidelijk dat alle partijen groot belang hechten aan een organisatie de leiding zou kunnen geven aan de jacht en het wildbeheer op basis van continuïteit met als duidelijk vertrekpunt de Jachtwet. Op 26-11-1984 werd de Stichting Jacht en Wildbeheer IJsselmeerpolders opgericht. In 1986 startte de Stichting haar werkzaamheden in de Noordoostpolder.

In 1990 kwam de werkgroep opnieuw bijeen, deze keer om definitief te adviseren over de toevoeging van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland aan het werkgebied van de Stichting. 
Op grond van de ervaringen in de Noordoostpolder was het advies van de werkgroep positief en volgde er voor de Stichting een lange weg van beraadslagingen met de Directie der Domeinen, de Rentambten en Rijkswaterstaat Directie Flevoland over de voorwaarden van de overname. De belangen van de jachtopzichters (faunabeheerders) speelden daarbij uiteraard een belangrijke rol.

Op 1 april 1992 zijn dan ook de jachtopzichters (faunabeheerders) van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland in dienst getreden bij de Stichting Jacht en Wildbeheer IJsselmeerpolders.
In verband met de nieuwe Flora- en Faunawet is de naam van de Stichting op 5 januari 1999 gewijzigd in Stichting Faunabeheer Flevoland.
De Stichting Faunabeheer Flevoland heeft momenteel 5 personeelsleden in dienst waarvan 3 fulltime jachtopzichters (faunabeheerders) tevens BOA’s en 2 fulltime medewerkers op kantoor. De Stichting heeft haar kantoor aan de Patroonsweg 10 in Zeewolde.

Bestuur: het bestuur van de stichting is samengesteld uit acht leden, waarvan 4 afkomstig zijn uit kringen van de georganiseerde landbouw L.T.O. (Land- en Tuinbouw Organisatie) en 4 uit kringen van de georganiseerde jacht, voorgedragen door de K.N.J.V. (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging).

Jachthuursituatie: de stichting huurt het genot van de jacht op ca. 90.000 ha van verschillende rijksoverheden, gemeenten, waterschappen en particuliere terreinen. 
Het werkgebied is verdeeld in plm. 130 jachtpercelen (verschilt per jaar), die door de stichting aan (combinaties) van jagers zijn onderverhuurd.

Jachttoezicht: het toezicht in het buitengebied van de IJsselmeerpolders is sedert de inpoldering op professionele leest geschoeid. In het kader van de privatisering van de overheidsbemoeienis met de jacht in Flevoland heeft de stichting deze taak van de overheid overgenomen, zodat ook thans professioneel en opsporingsbevoegd jachttoezicht in het werkgebied aanwezig is. De stichting beschikt over 4 fulltime faunabeheerders in het buitengebied. Per polder zijn 1 a 2 faunabeheerders werkzaam. Iedere faunabeheerder heeft een eigen rayon en heeft daardoor te maken met jachthuurders en grondgebruikers.

De taken van de faunabeheerders bestaan o.a. uit wildschadepreventie en -bestrijding, het adviseren van grondgebruikers over het voorkomen van wildschade door het treffen van preventieve maatregelen op het politiële toezicht in het buitengebied. Daarnaast wordt aandacht besteed aan advisering en begeleiding van de jachthuurders m.b.t. de uitoefening van de jacht. Het hoofd faunabeheer is belast met de dagelijkse leiding van zowel secretariaat als personeel.

De politiële kant van de taakuitoefening van het jachttoezicht vindt plaats onder leiding van de regiopolitie Flevoland. In de dagelijkse surveillance wordt aandacht besteed aan de controle op de naleving van de “groene wetten”, waaronder de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermings- wet, de Wet Wapens en Munitie en de Visserijwet, maar ook op de toegangsbepalingen van terreinen e.d. Er wordt door faunabeheerders zowel waarschuwend als verbaliserend opgetreden. De faunabeheerders nemen deel aan periodieke schietoefeningen en geweldsinstructies van de regiopolitie.

Back To Top
Zoeken