skip to Main Content

Bron: www.bij12.nl

Als agrariër kunt u te maken krijgen met schade die veroorzaakt is door natuurlijk in het wild levende dieren. Hoe voorkomt en bestrijdt u deze schade? Voor welke schade kunt u een tegemoetkoming krijgen? En hoe vraagt u die aan? Lees dit stappenplan.

Schade veroorzaakt door natuurlijk in het wild levende dieren wordt ook wel ‘faunaschade’ genoemd. Heeft u binnen uw agrarisch bedrijf faunaschade opgelopen, bijvoorbeeld aan uw gewassen of dieren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming kunt u aanvragen bij BIJ12, de organisatie die namens de provincies de tegemoetkomingen regelt. Voordat u dit aanvraagt, raden wij u aan eerst dit stappenplan goed door te nemen.

Stap 1: Voorkom schade
Het is belangrijk dat u er zelf alles aan doet om schade door dieren te voorkomen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van werende middelen of het verjagen van de dieren. Wanneer preventieve middelen of verjaging geen effect hebben, kunt u een ontheffing voor verjaging met ondersteunend afschot aanvragen. De Faunabeheereenheid kan u machtigen om van een ontheffing gebruik te maken, of u kunt zelf een ontheffing bij de Faunabeheereenheid of bij de provincie aanvragen. Het is belangrijk dat u alle acties van verjaging met ondersteunend afschot registreert in het Faunaregistratiesysteem (FRS, zie ook stap 7).

Faunaschade PreventieKits
Het hangt van de diersoort af welke maatregelen u kan en mag nemen om de dieren te verjagen. Sommige diersoorten zijn namelijk beschermd. Een overzicht van de mogelijke preventieve maatregelen per diersoortgroep vindt u in de speciale Faunaschade PreventieKits.

Bekijk de Faunaschade Preventie Kits

Stap 2: Beoordeel uw schade
Is er ondanks de genomen maatregelen toch schade en wilt u hiervoor een tegemoetkoming aanvragen? Dan moet u dit binnen 7 werkdagen nadat u de schade heeft geconstateerd, indienen. Hoe u de aanvraag indient, leest u bij stap 4. Maar we raden u aan eerst een inschatting te maken van de hoogte van de schade en of u in uw situatie voor tegemoetkoming in aanmerking komt (stap 3). Dan weet u ook of het zinvol is om een tegemoetkoming aan te vragen.

Leges en eigen risico
Voor het indienen van een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade betaalt u in de meeste gevallen leges. Ook geldt er meestal een eigen risico. Het is dus goed om van tevoren in te schatten of de schade die u heeft hoger is dan deze bedragen samen. De hoogte van de leges is voor alle provincies € 300,-, met uitzondering van de provincie Limburg. Hier betaalt u niets. Wel heeft u soms recht op teruggave van de leges. Naast het betalen van leges, geldt bij het uitbetalen van de tegemoetkoming vaak een eigen risico van 5% met een minimum van € 250,- per bedrijf per kalenderjaar.

Lees meer over leges bij faunaschade

Lees meer over het eigen risico bij faunaschade

Stap 3: Bepaal of u aan de andere voorwaarden voldoet
Niet alle faunaschade komt in aanmerking voor een tegemoetkoming. Dit hangt bijvoorbeeld af van de diersoort die de schade heeft veroorzaakt. Maar er zijn meer redenen waardoor u niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Bekijk wanneer u geen recht heeft op een tegemoetkoming

Stap 4: Dien uw aanvraag voor tegemoetkoming in
Denkt u dat u voor een tegemoetkoming in aanmerking komt? Dien uw aanvraag dan binnen 7 werkdagen nadat u de schade heeft geconstateerd in bij BIJ12 via www.faunaschade.nl. In de handleiding ‘Aanvraag tegemoetkoming faunaschade’ staat precies uitgelegd hoe dit werkt. Zorg ervoor dat u alles juist invult en alle benodigde gegevens met de aanvraag meestuurt, dit bevordert een vlotte afhandeling.

Stap 5: Uw aanvraag wordt beoordeeld en de schade wordt getaxeerd
BIJ12 beoordeelt uw aanvraag en geeft (als de aanvraag akkoord is) daarna het taxatiebureau de opdracht om uw schadepercelen te taxeren. De taxateur maakt met u een afspraak voor de taxatie. U ontvangt van de taxateur een afschrift van het taxatierapport. Bent u het niet eens met de taxatie? Dan kunt u dit kenbaar maken aan BIJ12.

Lees meer over de taxatie

Stap 6: Heeft u genoeg gedaan?
Als de taxatie is afgerond, toetst BIJ12 uw aanvraag aan de beleidsregels. Belangrijk daarbij is of u voldoende heeft gedaan om de schade te voorkomen of beperken. Zo moet u tijdig (uiterlijk op de dag dat u schade constateerde) een ontheffing voor verjaging met ondersteunend afschot hebben aangevraagd. Ook moet u minimaal twee keer per week de schadeveroorzakende diersoorten op uw schadepercelen hebben bejaagd. Om te checken of dit is gebeurd, raadpleegt BIJ12 het Faunaregistratiesysteem of zal men u om een kopie van de ontheffing en de afschotrapportage vragen.

Lees meer over het aanvragen van de ontheffing en adequaat gebruik van de ontheffing

Stap 8: Uw tegemoetkoming wordt uitbetaald
Als uw aanvraag positief beoordeelt wordt, betaalt BIJ12 de tegemoetkoming aan u uit.

Uitzonderingen
Bovenstaande procedure is de gebruikelijke. Er zijn echter uitzonderingen. Voor sommige diersoorten en gebieden gelden andere regels. Dit kan per provincie verschillend zijn.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook op www.bij12.nl/faunafonds. U kunt u vraag ook stellen via faunazaken@bij12.nl.

Back To Top
Zoeken